GO GO THE URGYRE : EMSPLITMAUVE CYCLESLIGHTONCAN'T ILLUMINATIONCOMPILATIONS
Anna Zaradny feat. Christian Fennesz "RE : EM"
EP: Musica Genera, MGV4
(2015)

A1. STOP THE CHAOS
Composed and recorded in 2012 as a remix of an ANTIGAMA piece
B1. NEW feat OLD
Composed and recorded in 2008
B2. NEW feat OLD
Composed and remixed by Christian Fennesz in 2015

Photo by Magda Wunsche
Design by Lasse Marhaug
Mastering and Cut by Rashad Becker at D&M Berlin
Musica Genera / Bocian Records
"RE : EM"- remix, reedycja, reemisja, REM.

Punktem wyjścia dla "RE : EM" jest koncepcja remixu jako praktyki kompozytorskiej, poszerzającej klasyczne znaczenie zabiegu dostosowania utworu do ram rytmicznych i estetycznych danego gatunku (np. radiowej piosenki do klubu techno) o zdecydowane i świadome operacje zmieniające formę i właściwości dźwiękowe materiału źródłowego. „STOP THE CHAOS” Zaradny i „NEW fet OLD” Fennesza operują odmiennymi, ale charakterystycznym dla ich twórczości narracją, naturą brzmieniową i rysem kompozytorskim. Z oryginałami łączą je jedynie urywki brzmień i fragmenty struktur, poddane wielu zabiegom formalnym i edycyjnym tworzą w pełni autonomiczne utwory.

Praktyka ta wpisuje się w szerszą historię muzyki współczesnej, zrywającej z tradycyjnie pojmowanymi koncepcjami muzyki jako zamkniętej formy z określoną notacją, jednoznacznym autorstwem i czytelną tożsamością. Rozpoczynając od anarchistycznej idei plądrofonii i kultury remixu i mashupu podważającymi kapitalistyczną koncepcję praw autorskich, przez włączenie w proces twórczy przypadku u Johna Cage'a, do usytuowania słuchacza na poziomie równym kompozytorowi i wykonawcy wg koncepcji grupy Wandelweiser. Wszystkie te procesy myślowe nie tylko rozbrajają u podstaw system zachodniej muzyki orkiestrowej, ale otwierają twórczość dźwiękową na zupełnie nowe możliwości, czego plony zbierały awangardy XX wieku.

Wątek reinterpretacji i zaburzenia procesu twórczego jako droga poszukiwania alternatywnych interpretacji historii muzyki pojawiał się w wielu pracach Anny Zaradny powstających na przecięciu sztuk wizualnych i dźwięku. Na przykład „Lekcja kastracji” (2010) to próba obnażenia kiczu męskiego sopranu w kulturze popularnej na przykładzie fragmentu opery Händla. „GEN IUS” (2014) analizuje pojęcia geniuszu w kulturze czerpiąc inspiację z filmu „Mozart” Milosa Formana.,„NAJSŁODSZY DWIĘK KRĽŻĽCEGO FIRMAMENTU” (2011) odnosi się do koncepcja duszy jako symfonii Hildegardy z Bingen. „PUNCTUS CONTRA PUNCTUM” (2014) przenosi technikę kompozycyjnego kontrapunktu do relacji pomiędzy obrazem i dźwiękiem. „Język Wenus” (2012) to symboliczne odwołanie do kompozytorki i pianistki Tekli Bądarzewskiej.Podobne wątki możemy znaleźć również w ostatnich projektach Chrstiana Fennesza – solowy album „Becś” (2014, Editios Mego) bazuje na samplach z symfonii Mahlera, a w najnowszym projekcie „AIrEffect” (2015) wspólnie z duetem Ozmotic próbuje przenieść język filmu „La Jetee” Chris Markera na obraz dźwiękowy.

W tym kontekście „RE : EM” jest skompilowaną i zmiksowaną na nowo wypowiedzią na temat istoty muzyki, poszukiwania jej nowych znaczeń poprzez zderzanie pozornie rozłącznych światów i koncepcji. W „STOP the CHAOS” grind-core Antigamy przerobiony w wielowarstwową, intensywną strukturę zapętlonych wokaliz i mikrotonalnych analogowych dźwięków tworząc wizję dronowego juke'a. W zbudowanym na podobnej zasadzie „NEW feat OLD” Zaradny rozmywa klasyczny industrialny hiphop (OLD) w spektralnej syntezie sampla wokalnego (NEW), która u Fennesza poddana granularnym operacjom (NEW) kończy w klasycznych surferskich pasażach (OLD). Wzajemnie się przenikające i kontrastujące kolejne motywy dźwiękowe i struktury kompozycyjne wspólnie tworzą spójną, intensywną podróż, pokazującą jak wiele odmiennych punktów słyszenia mogą przybrać te same dźwięki, jak formuła uważnego słuchania nie musi być domeną jedynie ortodoksyjnych wyznawców redukcjonistycznego paradygmatu muzyki eksperymentalnej.

(–) Daniel Brożek
The point of departure for "RE: EM" is the concept of a remix as the practice of composing, expanding the classical meaning of this word: adapting a track to the rhythmic and aesthetic framework of a genre (eg. preparing radio song for the techno club). Here, the artist understand remix as a powerful and deliberate operation used to change the shape and properties of the sound source material. STOP THE CHAOS by Zaradny and NEW FEAT OLD by Fennesz use different narratives, tonal natures and compositional approaches that are characteristic of their work. They only share snippets of sounds and parts of structures with the originals, here subjected to numerous formal changes and editing to create fully autonomous works.

Part of a broader history of contemporary music, this practice breaks with the traditional concepts of music as a closed form with a specific notation, unambiguous authorship and clear identity. It brings to mind the anarchist ideas of plunderphonics, remix culture and mashup, undermining the capitalist concept of copyright, and the inclusion of chance in the creative process by John Cage, putting the listener at the same level as composer and performer by the group Wandelweiser. All of these thought processes not only disarmed the underlying system of Western orchestral music, but opened sonic art to new possibilities which were duly used by the 20th century avant-garde.

The topic of reinterpretation and disrupting the creative process as a quest for alternative interpretations of music history has appeared in many Anna Zaradny's works at the intersection of visual arts and sound. For example, Lesson in castration (2010) is an attempt to expose kitsch of male soprano in popular culture based on a fragment of Händel's opera. GEN IUS (2014) examines the concept of genius in the culture, drawing inspriation from Mozart by Milos Forman. THE SWEETEST SOUND OF THE REVOLVING FIRMAMENT (2011) refers to the concept of soul as a symphony of Hildegard of Bingen. PUNCTUS CONTRA PUNCTUM (2014) applies a compositional technique of counterpoint to the relationship between a picture and sound. Language of Venus (2012) is a symbolic reference to the composer and pianist Tekla Bądarzewska. Similar threads can also be found in the recent projects of Christian Fennesz – solo album Becs (2014, Editios Mego) based on samples from the Mahler's symphony, and the latest project AIrEffect (2015) with the Ozmotic duo, where they try to transform the language of the movie La Jetee by Chris Marker into the sound image.

In this context, "RE:EM" is a remixed and compiled statement on the essence of music, the quest for its new meanings through the collision of seemingly separate worlds and concepts. In STOP THE CHAOS, the Antigama's grind-core is converted into an intense multi-layered structure of looped vocals and microtonal analog sounds, creating a vision of a drone jukebox. Built on a similar principle, NEW feat OLD Zaradny mixes the classic industrial hiphop (OLD) in the spectral synthesis of a vocal sample (NEW), which is subjected to granular operations by Fennesz (NEW) and ends in classic surf passages (OLD). Mutually intertwining and contrasting, the successive motifs and compositional structures form a cohesive and intense journey, showing how many different points of hearing may be assumed by the same sounds. And finally, showing how the formula of careful listening does not need to be the sole domain of orthodox followers of the reductionist paradigm of experimental music.

(–) Daniel Brożek
R E C E N Z J E
Polifonia, 28.09.2015

Punktem wyjścia była tu, jak czytam w opisie, który dostałem, koncepcja remiksu jako praktyki kompozytorskiej. I już chciałem nawet podjąć dyskusję z poważnie sformułowanym problemem, ale mnie zaatakował ten odwar z szatana wyekstrahowany z oryginału Antigamy w pierwszych minutach utworu Stop the Chaos. Remiks, jednak remiks. Jeszcze bardziej zaskoczyło mnie to, że napięcie udało się dalej - elektronicznymi środkami - utrzymać, a to już wybitne osiągnięcie. To jest strona A epki, która prezentuje dwa nagrania Anny Zaradny, właściwie już archiwalne - choć to dobrze, że wyjęte z archiwum - i jeden remiks jej utworu autorstwa Christiana Fennesza. Strona B, czyli NEW feat OLD, trochę mniej mnie przekonuje na poziomie efektu muzycznego, większe wrażenie robi na pewno jako pomysł (autorka użyła tu jako składnika kompozycji przetworzonego sampla wokalnego - mocno, jak słychać, przetworzonego) choć bardzo efektowny - trzeba przyznać - jest remiks Fennesza, który rozmienił, a właściwie rozbił beat na drobne, w zasadzie na mikrocząstki (za pomocą syntezy granularnej, jak znów czytam w naprawdę przydatnym opisie, na który złożyły się kompetentne podpowiedzi autorstwa Daniela Brożka), tworząc z tej prostej wariacji na temat hip-hopu przestrzenną rzeźbę dźwiękową. I tworząc drugi najlepszy - po Stop the Chaos - utwór na tej krótkiej płycie. Którą w całości polecam także ze względu na czysto brzmieniowe walory.

(–) Bartek Chaciński
R E V I E W S
Vitalweekly 13.10.2015

Three pieces are to be found on this release. 'Stop The Chaos' on side A and 'New feat Old' in two versions on the other side. For the second version it says 'composed and remixed by Christian Fennesz in 2015'. Does that mean this is the only piece that features Fennesz? The cover says 'Anna Zaradny feat Christian Fennesz', which suggest maybe a bigger involvement? For 'Stop The Chaos' it says 'composed and recorded in 2013 as a remix of an Antigama piece' and is short (the record is at 45 rpm; a good old fashioned 12") but it turns out it is a powerful piece of electronic music, of dark sequences of electrical currents sparking around; music that sounds like driving in the fast lane of a futuristic highway, with occasional collisions interrupting this windy ride.
Excellent piece. 'New feat Old' is 'composed and recorded in 2008' (and with no composer mentioned, I believe it is Zaradny solo) and starts out with some crackles but gets into a pretty decent stomping ground. Not too fast, a bit dark and maybe 'gothic' but it surely works quite well. Fennesz takes the piece into an almost orchestral setting into the material, with lots of reverb through in, and an off-rhythm loop but it doesn't seem to work well, I think. It all sounds a bit too easy for my taste. It's one of those of things that give remix a bad name. One missed opportunity, one fine piece and an excellent piece taking up one side.

(–) Frans de WaardVinylfactory, 12.10.2015

Anyone who's seen one of Anna Zaradny's exhibitions or live performances should be well aware of the Polish artists ability to entrance- whether playing an orchid or immense multi-speaker- but as her work on vinyl is scant this one is a very welcome prospect.
Paired here with Christian Fennesz, the results are testament to both artist's ability to forge stunning soundscapes and is well wort picking up.
Boomkat, 6.10.2015

The brilliant Anna Zaradny's follows up her engrossing debut with this new EP featuring a sumptuous Fennesz rework.
On the front Zaradny utterly dominates the senses with a pulsating deconstruction of 'Stop The Chaos'; originally a sub-3 minute rager, now distilled and expanded to a 10 minute cyclical swarm of metallic drone timbre and ear-curdling howls emulating the effect of a massive nitrous oxide asphyxiation in the middle of a grindcore show.
The B-side presents another facet of Anna's work with the eviscerated, bubbling tones of 'New feat Old' giving way to what sounds like Powell dragged backwards at 33rpm, before Fennesz concludes with a blissfully noisy reassembly of the latter rent in coruscating harmonics that work right on the biting point.